Lam Saem

Lam Saem

Copyright © 1989 John Spragens, Jr.